Adatkezelési tájékoztató

6

Adatkezelési Tájékoztató

 

A Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”) mint a www.telenet.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal, a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások, az Adatkezelő által nyújtott egyéb szolgáltatások keretében, valamint az Adatkezelővel folytatott telefonbeszélgetés (a továbbiakban: „Telefonbeszélgetés”) rögzítése során végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

 

A Weboldal használatának megkezdésével, valamint az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vételével a Weboldalra látogató, valamint a telefonos ügyfélszolgálatot igénybevevő felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) foglalt valamennyi feltételeit, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata, illetve a szolgáltatások igénybevétele, valamint a Telefonbeszélgetés megkezdése előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

 

1.)        Az Adatkezelő adatai

 

Az adatok kezelője a Weboldalt, valamint a telefonos ügyfélszolgálatot üzemeltető Netrisk.hu Zrt.

 

Név: Netrisk.hu Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

Levelezési cím: 1441 Budapest, Pf. 102.

Képviseli: Sebestyén László vezérigazgató

Adószám: 23047578-2-41

Cégjegyzékszám: 01 10 046865

Céget nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

E-mail cím: info@telenet.hu

Telefonszám: +36 (1) 309 45 32

 

A Netrisk.hu Zrt. adatkezelésért felelős személye: Berta Gábor, telefonszáma: +36-1-309-4576, e-mail címe: berta.gabor@netrisk.hu 

 

2.)  A kezelt adatok köre

 

Regisztráció során

 

A regisztrációs felületen a Felhasználónak lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait igénybe tudja venni A regisztráció során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • e-mail cím*.

 

Megrendelés során

 

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon valamelyik távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) ajánlatát kiválasztja és rákattint a „Megrendelem” gombra, az ezt követően megjelenő felületen lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy a Szolgáltató a kiválasztott ajánlattal kapcsolatban meg tudja keresni és a távközlési szolgáltatást meg tudja rendelni. A Megrendelés során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • anyja neve*;
 • születési hely is idő*;
 • személyi igazolvány szám* (nem minden távközlési szolgálatónál);
 • e-mail cím*;
 • mobiltelefonszám*;
 • szolgáltatási cím*;
 • jelenlegi szolgáltató megnevezése*;
 • nyilatkozat arról, hogy áll-e fenn tartozása a Szolgáltatóval szemben*;
 • hozzájárulás Adatkezelő direkt marketing ajánlatainak küldéséhez e-mailben és/vagy SMS-ben és/vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (együttesen: Marketing ajánlat).

 

Saját profil

 

A regisztrációt követően a rendszer létrehozza a Felhasználó Saját profilját, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

 • név*;
 • e-mail cím*;

 

A saját profil használata során a Felhasználónak lehetősége van a megadott adatait módosítani, a nem kötelezően megadandó adatok kivételével az adatokat törölni, ajánlatfigyelőre feliratkozni, Marketing ajánlatra feliratkozni vagy leiratkozni, továbbá a Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele céljából az alábbi adatait megadni:

 • mobiltelefonszám;
 • szolgáltatási cím(ek);
 • kedvenc TV csatornák;
 • előfizetői szolgáltatás(ok) adatai (szolgáltató és szolgáltatásneve, előfizetés kezdete és vége)

 

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

 

Telefonbeszélgetés rögzítése során

 

A Telefonbeszélgetés rögzítése során az Adatkezelő rögzíti

 • a Felhasználó hangját,
 • a Telefonbeszélgetés során elhangzott információkat.

 

Nyereményjáték során

  • név,
  • telefonszám,
  • e-mail cím.

 

Telefonon történő visszahívás kérés során

  • név,
  • telefonszám.

 

3.)  Az adatkezelés célja és időtartama

 

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel a Felhasználó által megadott adatokat:

 

   • A Weboldalon történő regisztráció során: Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, Saját profil létrehozása, a weboldal üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, valamint kapcsolattartás. (Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-97200/2016.)

 

   • Megrendelés során: Az adatkezelés célja a Megrendelés teljesítése céljából az adatok továbbítása a Felhasználó által kiválasztott, az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló Szolgáltató részére. (Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-97200/2016.)

 

   • Marketing ajánlatra, Hírlevélre történő feliratkozás esetén: az Adatkezelővel kapcsolatos termékekről, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet, küldése az Érintett által megadott elérhetőség(ek)re, illetve az érintett e célból történő telefonos megkeresése az érintett által megadott mobiltelefonszámon.. (Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-86017/2015. )

 

   • Saját profil létrehozása esetén: a saját profilban tárolt adatok, feliratkozások kezelése, módosítása, törlése, az adatok felhasználása a Weboldal szolgáltatásai igénybevételének megkönnyítése céljából.

 

   • Telefonbeszélgetés rögzítése: A Felhasználóktól érkező, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó Telefonbeszélgetés kezelése, visszakereshetősége céljából a Felhasználó személyének, a Telefonbeszélgetés pontos idejének és tartalmának, valamint az Adatkezelő tájékoztatásának dokumentálása. Adatkezelő a Telefonbeszélgetésekről készült hangfelvételeket a rögzítés időpontját követő 5 év elteltével törli.

 

   • Nyereményjáték során: A Felhasználó által a nyilatkozati felületen adott önkéntes és tájékozott hozzájárulása a nyereményjátékban való részvétel és a annak lebonyolítása érdekében, a cél megvalósulásáig.

 

   • Telefonon történő visszahívás kérés során: A Felhasználó által a nyilatkozati felületen adott önkéntes és tájékozott hozzájárulása a telefon történő visszahívás érdekében üzletszerzési céllal. Az adatok megőrzési határideje: a nyilatkozat tételt követő 30 napig.

 

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a Weboldalon történő regisztráció esetében, illetve a Marketing ajánlatra, valamint Hírlevélre történő feliratkozás esetén addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez, illetve a Marketing ajánlatok, Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

4.)  Adattovábbítás

 

A Felhasználó által Megrendelés céljából megadott adatokat Adatkezelő átadja a Felhasználó által kiválasztott Szolgáltatónak kizárólag a Megrendelés teljesítése céljából.

 

Adatkezelő kijelenti, hogy a Megrendelés során megadott személyes adatokat (az ügyfél neve, szolgáltatási hely, telefonszám és e-mail cím kivételével) nem kezeli, gyűjti, tárolja, ezen adatokat a Megrendelés elküldését követően azonnal továbbítja a Szolgáltató részére. A Szolgáltató adatkezelésére vonatkozóan tájékoztatást a Szolgáltató honlapján, illetve egyéb elérhetőségein kaphat.

 

5.)  A személyes adatok kezelésének jogalapja

 

A Regisztráció, a Megrendelés, a Saját profil használata a Marketing ajánlatra, Hírlevélre történő feliratkozás, valamint a Telefonbeszélgetés során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

6.)  A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

 

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:

   • Protopmail Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.). Az adatfeldolgozás célja: a marketing célú ajánlatokat tartalmazó elektronikus levelek (Hírlevelek) kiküldése.

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

 

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 

7.)  A Felhasználó jogai

 

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@telenet.hu címen és postai levél útján a következő postai címen: 1441 Budapest, Pf. 102., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

 

A Telefonbeszélgetés rögzítésével együtt járó adatkezelés esetén a Telefonbeszélgetés megkezdésekor Adatkezelő tájékoztatja a hívás kezdeményezőjét az Adatkezelő személyéről, az adatkezelés céljáról, arról, hogy a beszélgetés rögzítésre kerül, valamint arról, hogy amennyiben nem járul hozzá, hogy a Telefonbeszélgetést Adatkezelő rögzítse, lehetősége van postai úton vagy elektronikus levelezés útján is az Adatkezelőhöz fordulnia. Tájékoztatja továbbá arról a tényről, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatás a Weboldalon érhető el, valamint arról, hogy hogyan férhet hozzá a hangfelvételhez.

 

A Telefonbeszélgetés rögzítésével együtt járó adatkezelés esetén a Felhasználónak lehetősége van másolatot kérni a Telefonbeszélgetésről készült hangfelvételről, amely kérést Adatkezelő a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül köteles teljesíteni. A Felhasználó a hangfelvétel kiadása iránti kérelmét postai úton (1441 Budapest, Pf. 102.) vagy elektronikus levelezés (info@telenet.hu) útján nyújthatja be. Adatkezelő díjmentesen rendelkezésre bocsátja (postai úton) a hangfelvétel másolatát.

 

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az info@telenet.hu e-mail címen vagy a 1441 Budapest, Pf. 102. postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

 

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az info@telenet.hu e-mail címén vagy postai úton a 1441 Budapest, Pf. 102. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

 

A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet. A Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy az info@telenet.hu címen, illetve a 1441 Budapest, Pf. 102. postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve).  Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.

 

Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Hírlevél feliratkozás, Marketing ajánlatok küldése) érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben a Felhasználó által igénybevett Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

   • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
   • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
   • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

8.)  Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

 

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

 

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

 

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

 

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően a Felhasználó mindenképpen jelentkezzen ki a Weboldalról. Ha a Felhasználó saját számítógépéről látogatja a Weboldalt, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.) végrehajtani.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ön által megadott adatok titkosított vonalon, úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) technológiával kerülnek szerverünkre, ami garantálja, hogy az interneten keresztül továbbított adatok harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek. A titkosított kapcsolatra vonatkozó hitelesítésünket a DigiCert, Inc. állította ki ún. kiterjesztett ellenőrzéssel (Extended Validation SSL). A kiterjesztett ellenőrzés egy összetett, átfogó tanúsítvány kérelmi ellenőrzés, amiben a kérvényezőnek a legszigorúbb ellenőrzéseken kell átesnie annak érdekében, hogy bármiféle visszaélést, vagy csalást ki lehessen szűrni. EV SSL tanúsítványunk érvényességét az alábbi linkre kattintva ellenőrizheti:

 

A Netrisk.hu Zrt. EV SSL tanúsítványának ellenőrzése »

 

Partnerünk vonatkozó oldala a Verisign Inc. által hitelesített. A kommunikációt lebonyolító Java alkalmazás partnerünk számítástechnikai rendszere által védett csatornán veszi át és küldi az adatokat, amely biztosítja, hogy az Ön által megadott adatok ne juthassanak illetéktelenek tudomására.

 

9.)  Jogérvényesítési lehetőségek

 

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az info@telenet.hu e-mail címre, vagy a 1441 Budapest, Pf. 102. postai címre.

 

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

   • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
   • bíróságnál.

 

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

 

10.)      Egyéb rendelkezések

 

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

 

Budapest, 2016. október 5.

 

Netrisk.hu Zrt.

Adatkezelő

 

Szolgáltatáskereső: Válasszon és rendeljen több, mint 40 szolgáltató ajánlataiból!

 1. Kérjük, adja meg az előfizetés típusát!
 2. Milyen szolgáltatás érdekli?Kérjük, első lépésben az előfizetés típusát adja meg.
 3. A pontos találatok érdekében adja meg irányítószámát és címét!Kérjük, második lépésben a szolgáltatás típusát adja meg.
Házszám

Adja meg a házszámot pl. 5, 10-12!

Házszám extra

Amennyiben a házszámhoz tartozik
kiegészítő (pl. 10/A), itt adja meg (pl. A)!

Házszám

Adja meg a házszámot pl. 5, 10-12!

Házszám extra

Amennyiben a házszámhoz tartozik
kiegészítő (pl. 10/A), itt adja meg (pl. A)!

Kérjen visszahívást!