Általános Használati Feltételek

ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI FELTÉTELEK

1. Általános szabályok

1.1. A jelen Általános Használati Feltételek (a továbbiakban: ÁHF) kizárólagos tárgya a Netrisk.hu Kft.

(a továbbiakban Szolgáltató, vagy Netrisk.hu) által a www.telenet.hu internetes weboldalon (a

továbbiakban: Weboldal) keresztül történő távközlési szolgáltatások közvetítése szabályainak

rögzítése.

1.2. A Weboldal látogatói (a továbbiakban: Felhasználó, vagy Megrendelő) a Weboldal használatával

az ÁHF rendelkezéseit magukra nézve érvényesnek fogadják el, ennek megfelelően kérjük, hogy

figyelmesen olvassák át az alábbiakat, és csak abban az esetben használják a Weboldalt,

amennyiben egyetértenek annak tartalmával.

1.3. A Szolgáltató adatai:

Teljes cégneve: Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.

Adószáma: 26208600-2-41.

Cégjegyzékszáma: 01-09-307894 (nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék

Cégbírósága)

Ügyfélszolgálat (panaszkezelés) elérhetőségei:

Személyesen: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.

Levélben: Netrisk.hu Kft., 1441 Budapest, Pf. 102.

E-mailben: ugyfelszolgalat@telenet.hu

Telefonon: (06-1) 309-4532

Faxon: (06-1) 413-3490

Hívásfogadási idő: hétfő és szerda 8:00-20:00; kedd, csütörtök és péntek. 8.00-18.00 (egyéb

időszakokban visszahívás kérhető)

1.4. A Weboldal (a Szolgáltató közvetítői/viszonteladói tevékenysége) igénybe vételére vonatkozó, jelen

ÁHF által rögzített szerződés nem minősül írásba foglaltnak, a szerződés nyelve a magyar. A jelen

ÁHF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai irányadók.

1.5. A szolgáltatás keretén belül elérhetővé tett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a Szolgáltató

mindent megtesz annak pontosságáért és teljességéért. A távközlési szolgáltatások

összehasonlítása során megjelenített tartalom - ide értve pl. az egyes távközlési szolgáltatások

leírását és azok árát - a távközlési szolgáltató partnerek által a Szolgáltató számára előzetesen

megküldött információkon alapul, amelyek megfelelősségéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató nem hasonlítja össze a távközlési piacon és a megjelölt telepítési címen elérhető

összes távközlési szolgáltatást, csak a szerződött partnereinek ajánlatait. Technológiai

sajátosságok miatt némely esetben a pontos cím megadása ellenére is előzetes technikai felmérés

szükséges a távközlési szolgáltató részéről, melynek esetleges sikertelensége setén a Szolgáltató

felelősséggel nem tartozik. A Weboldalon keresztül történő távközlési szolgáltatás megrendelése

esetén a távközlési szolgáltatási szerződés akkor jön létre a Megrendelő és az érintett távközlési

szolgáltató között, ha a távközlési szolgáltató a telepítést és a szolgáltatás nyújtását elvállalja,

illetve a Megrendelő a távközlési szolgáltatási szerződést megköti. A szolgáltatás végleges árát és

a távközlési szolgáltatási szerződés tartalmát és szabályait Megrendelő és a távközlési szolgáltató

között létrejött szerződés és a szerződési feltételek rögzítik. Szolgáltató a Megrendelő és a

távközlési szolgáltató között létrejött jogviszonyokért semmilyen felelősséggel nem tartozik.

2. A távközlési szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos szabályok

2.1. Az oldal a távközlési szolgáltatók által megadott adatbázisokra (lefedettség, elérhető csomagok,

stb.) épül. A szolgáltató ezeket az adatbázisokat jeleníti meg a tőle elvárhatóan lehető legnagyobb

pontossággal. A megrendelési folyamat során azonban a végső felmérést a távközlési szolgáltató

partnerek végzik és ők döntenek az adott szolgáltatás létesíthetőségéről.

2.2 Ha a Felhasználónak fennálló tartozása van a kiválasztott távközlési partner felé, akkor a

megrendelést az adott partner visszautasíthatja.

2.3 Az oldalon lehetőség van telefonos segítséget is kérni, illetve telefonon keresztül is leadhatja

megrendelését a Felhasználó. Ezt követően a megrendelése ugyanolyan folyamatokon megy keresztül,

mint az online megrendelés.

3. Adatkezelés, adatvédelem

3.1. A Szolgáltató adatkezelési tevékenységéről szóló ismertetőt a Szolgáltató „ADATKEZELÉSI

TÁJÉKOZTATÓJA” tartalmazza, mely a www.telenet.hu oldalon érhető el. A Weboldal használatával a

Felhasználó elismeri, hogy az adatvédelmi tájékoztatást megértette, az abban foglaltakat elfogadta.

4. Panaszügyintézés

4.1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja alapján fogyasztó az önálló

foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki

árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,

ajánlat címzettje.

4.2. Az ügyfél a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait (panaszt) az alábbi

elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefonszám: +36 1 309 4532

Levelezési cím: 1441 Budapest, Pf. 102.

Fax: +36 1 413 3490

E-mail: ugyfelszolgalat@telenet.hu

4.3. A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a

panasz jellege ezt megengedi. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz

azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról haladéktalanul jegyzőkönyvet

vesz fel, és annak egy másolati példányát

 személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az ügyfélnek átadja,

 telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az ügyfélnek legkésőbb érdemi válasszal

egyidejűleg írásban megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan

rendelkezések szerint jár el.

4.4. A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató rögzíti, és egyedi azonosítószámmal látja el, ami

a hívó fél telefonszámából és a hívás időpontjából áll. A hangfelvételt egyedi azonosítószámmal kell

ellátni, öt évig meg kell őrizni, és azt a fogyasztó részére (kérésre) díjmentesen rendelkezésre bocsátja.

4.5. A Szolgáltató az írásbeli panaszt annak beérkezését követően harminc napon belül köteles

megvizsgálni és érdemben megválaszolni. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az

elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz

másolati példányát (ide értve a telefonon tett szóbeli panaszról készített hangfelvételt) a Szolgáltató

köteles öt évig megőrizni.

4.6. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben a Szolgáltató és az ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval

való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél

számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben az ügyfél fogyasztói jogainak

megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi

hatósághoz (a lakóhely szerinti járási hivatal). A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a

fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

- Békéltető testületnél eljárás kezdeményezése. A fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés

rendezése céljából az ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye

szerint illetékes békéltető testületnél, a fogyasztó belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye

hiányában az illetékességet a Szolgáltató székhelye alapítja meg. Az eljárásra a fogyasztó erre

irányuló kérelme esetén a fentiek helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület

illetékes. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában - a fogyasztói jogviták

online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról

szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának

kivételével - fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén

kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy,

társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap,

használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat

címzettje.

A Szolgáltató székhelye szerinti Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

- Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a

fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan is

rendezni tudják az alábbi linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus

panasz útján. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a linken elérhető online platformon a

fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd azt elektronikusan beküldi a

platformon keresztül. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online

adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és

kereskedő közötti jogvitákban.

- Bírósági eljárás. (Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti

érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.)

5. A Weboldalhoz kapcsolódó szerzői, szomszédos és egyéb jogok

5.1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalt a Szolgáltató szerzői joga védi. A Weboldal teljes

tartalma a Szolgáltató, vagy a részére egyes tartalmi elemek használatára jogot adó partnerei

szellemi tulajdonát képezi.

5.2. A Weboldalhoz való hozzáférés lehetősége, illetve tartalmának egyetlen eleme sem értelmezhető

úgy, hogy azzal a Szolgáltató bármiféle jogosítványt vagy engedélyt adna a Weboldalon megjelenő

bármely tartalmi elem, megoldás, grafikus elem, szöveg, stb. használatára sem közvetve, sem

ráutalva, sem más módon. Ilyen engedélyt a Szolgáltató kizárólag írásban, a cégjegyzésre

jogosultak cégszerű aláírásával ellátott okiratban adhat. A Szolgáltató ilyen előzetes írásbeli

engedélye nélkül a Weblapot, annak bármely részletét, megoldását, tartalmi, vagy grafikus elemét,

stb. senki sem részben, sem egészben nem másolhatja, nem reprodukálhatja (akár hivatkozások

létrehozásával, akár más módszerekkel), nem módosíthatja, nem adhatja vagy veheti bérbe, nem

adhatja el, nem készíthet abból származékos műveket, nem töltheti fel, nem továbbíthatja, és nem

terjesztheti.

6. Záró rendelkezések

A jelen Általános Használati Feltételeket a Szolgáltató jogosult bármikor egyoldalúan módosítani.

Szolgáltató Kereső: Hasonlítson össze, válasszon és rendeljen több mint 40 távközlési szolgáltató ajánlataiból!

Szolgáltató Kereső

Hasonlítson össze, válasszon és rendeljen több mint 40 távközlési szolgáltató ajánlataiból!

  1. Kérjük, adja meg az előfizetés típusát!
  2. Milyen szolgáltatás érdekli?Kérjük, első lépésben az előfizetés típusát adja meg.
  3. A pontos találatok érdekében adja meg irányítószámát és címét!Kérjük, második lépésben a szolgáltatás típusát adja meg.
Házszám

Adja meg a házszámot pl. 5, 10-12!

Házszám extra

Amennyiben a házszámhoz tartozik
kiegészítő (pl. 10/A), itt adja meg (pl. A)!

Házszám

Adja meg a házszámot pl. 5, 10-12!

Házszám extra

Amennyiben a házszámhoz tartozik
kiegészítő (pl. 10/A), itt adja meg (pl. A)!

Kérjen visszahívást!